ขั้นตอนการขอใช้งาน

E-Exchange

  1. การติดต่อเพื่อขอใช้บริการ API สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าระบบโดย คลิกที่ปุ่มลงทะเบียน
  2. ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ API มายังกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  3. เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ API และทำการตรวจสอบแล้ว จะแจ้งผลการอนุมัติขอใช้งานให้ท่านผ่านทาง E-mail
  4. หลังจากท่านได้รับ E-mail แจ้งผลอนุมัติแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูรายละเอียด Token key ได้
  5. วิธีการเรียกใช้งาน API
เอกสารการขอรับบริการ

E-Exchange

  1. หนังสือขอข้อมูลมาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  2. ชื่อ - นามสกุล
  3. ที่อยู่หรือที่ตั้งสำนักงาน
  4. อีเมล
  5. หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อ

สอบถามข้อมูล

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สายด่วน 1368, หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

หมายเหตุ : หลังจากลงทะเบียนให้นำส่งหนังสือขอใช้งานผ่านทางไปรษณีย์ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 ภายใน 30 วัน หากไม่ดำเนินการในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ให้บริการยกเลิกการขอใช้บริการ และถือว่าผู้ขอใช้บริการไม่ประสงค์จะดำเนินการใดๆ ต่อไปกับการลงทะเบียนขอใช้บริการ E-Exchange

ข้อมูลที่ให้บริการแลกเปลี่ยน API

ลำดับ รหัส API ชื่อ API URL Method Version วันที่อัพเดท รายละเอียด
A0031บริการ สถิติยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ จำแนกตามสัญชาติ
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/PTD_REQ_NAT
POST112 กุมภาพันธ์ 2567
A0001บริการข้อมูลลิขสิทธิ์
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/CPR
POST18 พฤศจิกายน 2566
A0034บริการข้อมูลสิทธิบัตรประดิษฐ์ ออกแบบ อนุสิทธิบัตร
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/pat_des
POST113 กรกฎาคม 2566
A0019บริการข้อมูลสิทธิบัตรการประดิษฐ์(กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/PATENT_NOIP
POST13 มีนาคม 2566
A0006บริการข้อมูลอนุสิทธิบัตร
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/PETTYPATENT
POST13 มีนาคม 2566
A0005บริการข้อมูลสิทธิบัตรออกแบบ
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/PRODUCTPATENT
POST13 มีนาคม 2566
A0015ค้นหาข้อมูลคำขอเครื่องหมายการค้า
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/tmdata
GET210 กุมภาพันธ์ 2566
A0007บริการข้อมูลเครื่องหมายการค้า
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/TM
POST124 พฤศจิกายน 2565
A0030บริการ สถิติยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ จำแนกตามจังหวัด
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/PTD_REQ_PROV
POST14 สิงหาคม 2565
A0029บริการ สถิติรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ จำแนกตามสัญชาติ
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/PTD_REG_NAT
POST14 สิงหาคม 2565
A0028บริการ สถิติรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ จำแนกตามจังหวัด
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/PTD_REG_PROV
POST14 สิงหาคม 2565
A0027บริการ สถิติยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำแนกตามสัญชาติ
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/PT_REQ_NAT
POST14 สิงหาคม 2565
A0026บริการ สถิติยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำแนกตามจังหวัด
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/PT_REQ_PROV
POST14 สิงหาคม 2565
A0025บริการ สถิติรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำแนกตามสัญชาติ
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/PT_REG_NAT
POST14 สิงหาคม 2565
A0024บริการ สถิติรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำแนกตามจังหวัด
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/PT_REG_PROV
POST14 สิงหาคม 2565
A0023บริการ สถิติการยื่นขอเครื่องหมายการค้า จำแนกตามจังหวัด
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/TM_PROV
POST127 มิถุนายน 2565
A0022บริการ สถิติการจดแจ้งลิขสิทธิ์ จำแนกตามจังหวัด
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/CRP_PROV
POST123 มิถุนายน 2565
A0021บริการสถิติยื่นคำขออนุสิทธิบัตรตามจังหวัด
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/PETTY_REQ_PROV
POST122 มิถุนายน 2565
A0003บริการข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/GI
POST118 พฤษภาคม 2565
A0002บริการข้อมูลลิขสิทธิ์เพลง
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/CPRSONG
POST116 เมษายน 2564
A0013บริการข้อมูลสถิติยื่นรับจดทะเบียนของเครื่องหมายการค้า
https://api.ipthailand.go.th/DIP-APIDynamic/api/Search/ST_REQTM
POST112 พฤศจิกายน 2563

ตัวอย่างการใช้งาน API Method POST